Polityka prywatności

Ta strona internetowa automatycznie zapisuje na Twoim komputerze, a dokładniej w schowku Twojej przeglądarki internetowej (np. Firefox, Internet Explorer, Chrome) na Twoim koncie użytkownika komputera (lub telefonu), na którym łączysz się z Internetem, tzw. pliki cookie.

Jeżeli uważasz, że obecność plików cookie narusza Twoją prywatność, możesz w każdej chwili je wyłączyć – zarówno dla konkretnej witryny albo w ogóle dla wszystkich połączeń z Twojej przeglądarki (pamiętaj, że może to skutkować brakiem możliwości działania wybranych funkcjonalności stron internetowych).

Opisane poniżej przetwarzanie i zabezpieczanie danych osobowych odbywa się zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej RODO.

Strona internetowa razemnazawsze.pl jest administrowana przez Krzysztofa Nycza, zamieszkałego ul. Kuropatwy 1D, 05-500 Mysiadło, zwany dalej Administratorem:

 • jest administratorem danych osobowych,
 • ustala niniejszą Politykę prywatności dalej „Politykę”, która odnosi się do zagadnień związanych z ochroną danych osobowych jaki i danych teleinformatycznych. Znajduje zastosowanie w ramach wszelkich usług oferowanych na stronie lub stronach internetowych razemnazawsze.pl, w szczególności usług online.

Korzystanie z usług oferowanych na stronie razemnazawsze.pl oznacza akceptację zasad niniejszej Polityki.

Strona internetowa razemnazawsze.pl, aby móc realizować usługi, w zależności od ich typu ( newsletter, zgłoszenie na szkolenie), może przetwarzać wybrane z następujących danych osobowych Użytkowników:

 • imię i nazwisko lub nazwę firmy,
 • dane teleadresowe
 • numery identyfikacyjne,
 • adresy oraz dane bilingowe lub korespondencyjne,
 • adresy e-mail,
 • informacje o udzielonych zgodach na przetwarzanie danych.

W wybranych przypadkach uzasadnionych celem przetwarzania razemnazawsze.pl może zbierać również inne informacje istotne dla świadczenia wysokiej jakości usług, podnoszenia standardów bezpieczeństwa, rozwoju usług lub prowadzenia statystyk (np. płeć, branża, preferencje, zainteresowania i inne).

Strona razemnazawsze.pl przetwarza dane teleinformatyczne związane z korzystaniem ze stron internetowych i usług  świadczonych drogą elektroniczną, są nimi głównie:

 • informacje o korzystaniu ze strony czy usługi,
 • czas korzystania,
 • adres IP,
 • logi systemowe w szczególności dostępu do zasobów,
 • typ przeglądarki i systemu operacyjnego.

Jak przetwarzamy dane osobowe?

Dane osobowe przetwarzane są:

 • w celu i w zakresie koniecznym do realizacji zobowiązań wynikających z zawartych umów,
 • w celu prawidłowego świadczenia usług,
 • w celu  zarządzaniu relacjami z klientami,
 • w celach statystycznych, analitycznych, rachunkowych, informacyjnych i marketingowych – w szczególności informowania o zmianach w zakresie świadczenia usług oraz przesyłania informacji handlowych o nowych usługach, towarach lub inicjatywach,
 • a także w celu wykonania  obowiązków prawnych, wykrywania nadużyć i zapobiegania im.

Dane osobowe są zawsze przetwarzane na podstawie odpowiedniej podstawy prawnej, w tym m.in. zgody wyrażonej przez Użytkownika. W przypadku rejestracji za pomocą formularza, wymagana jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych oraz akceptacja zasad niniejszej polityki.

Dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, którym najczęściej jest czas świadczenia usługi w oparciu o zawartą umowę, regulamin usługi lub zgodę udzieloną na przetwarzanie danych osobowych (np. newsletter – przez cały okres subskrypcji wiadomości marketingowych). Po zakończeniu tego okresu dane zostaną usunięte.

Dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej będą przetwarzane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach podatkowych.

Jakie uprawnienia i zobowiązania mają Użytkownicy?

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, każdemu Użytkownikowi na mocy RODO przysługują następujące uprawnienia:

 • prawo dostępu do swoich danych,
 • prawo do sprostowania swoich danych osobowych,
 • prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”),
 • prawo do ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia danych osobowych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy lub wymogiem umownym. Użytkownik, którego dane dotyczą jest zobowiązany do podania danych osobowych, a w przypadku niepodania danych razemnazawsze.pl może nie zapewnić usług.

Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

Polityka prywatności może być przedmiotem zmian, ze względu chociażby na konieczność aktualizacji czy uwzględnienia nowych rozwiązań technicznych lub prawnych. Prawa Użytkownika wynikające z niniejszej Polityki prywatności jednak nie zostaną ograniczone bez wyraźnej zgody Użytkownika.

Jak dbamy o bezpieczeństwo i poufność informacji?

Przetwarzamy dane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.

Dokładamy wszelkich starań aby chronić dane Użytkowników niezależnie od ich przeznaczenia czy sposobów przetwarzania, a w szczególności:

 • stosujemy wewnętrzne procedury mające na celu zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa przetwarzania danych, m.in. w zakresie gromadzenia, przechowywania i przetwarzania informacji, w tym dotyczących fizycznych i informatycznych środków bezpieczeństwa, aby chronić dane przed nieuprawnionym dostępem,
 • sprawdzamy zgodność wewnętrznych procedury z zasadami niniejszej Polityki,
 • sprawdzamy zgodność zasad niniejszej Polityki z obowiązującym prawem,
 • kontrolujemy bieżące funkcjonowanie oraz zapewnia rozwój i aktualizację zasobów teleinformatycznych.

Łącza zewnętrzne

Niniejsza strona może zawierać łącza do innych serwisów internetowych. Prosimy pamiętać, że autorzy tej strony nie ponoszą odpowiedzialności za zasady zachowania poufności obowiązujące w innych serwisach. Zachęcamy naszych Użytkowników do zachowania ostrożności przy opuszczaniu naszego serwisu oraz do czytania oświadczeń dotyczących zasad poufności w każdym innym serwisie, który gromadzi informacje osobowe. Niniejsze oświadczenie w sprawie poufności dotyczy wyłącznie informacji gromadzonych w tym serwisie.

Copyright © 2021 RazemNaZawsze.pl Polityka Prywatności Regulamin